WhizCut  

聪明的刀具解决方案

 
WhizCut 首页

外圆车削
螺纹车削
内圆车削
螺纹铣削
微径钻削
内冷却管接头

关于WhizCut
最新消息
联系我们
资料
网站地图
CNC 自动车床

CNC 自动车床刀具

WhizCut 提供一系列完整的 钨钢切削刀具 专为瑞士型自动车床研发。 WhizCut 的新技术将帮助您减少因刀具问题产生的车床生产中断,并能提高工作效率。

WhizCut刀具用于瑞士型自动车床

以下是 CNC 瑞士型自动车床的刀具安装列表

机床 刀杆 长度在有注明时
Citizen Cincom B12-l 10x10 100
Citizen Cincom B12-V 10x10 100
Citizen Cincom L16-lll 10x10 60-150
Citizen Cincom L20-lll 12x12 60-150
Citizen Cincom L16-Vll 10x10 60-150
Citizen Cincom L20-Vll 12x12 60-150
Citizen Cincom L25 16x16 60-130
Citizen Cincom M12 10x10  
Citizen Cincom M16 10x10 alt 12x12  
Citizen Cincom M20 10x10 alt 12x12  
Citizen Cincom MSL12 10x10  
Citizen Cincom e32-lV 16x16 90
Ge Fong GNP-1712-D 12x12  
Cubic Machinery Diamond 12/16 10x10  
Cubic Machinery Diamond 20 12x12  
Cubic Machinery Diamond 32 16x16  
Gildemeister GLD 12 12x12  
Hardinge Conquest ST216-A/B 12x12  
Hardinge Conquest ST220-A/B 16x16  
Hardinge Conquest ST225-A/B 16x16  
Hanwa Hanex XP 12 8x8 85
Hanwa Hanex XP 18 12x12 85
Hanwa Hanex SNP 11 8x8 85
Hanwa Hanex SNP 17 12x12 85
Hanwa Hanex BS 18 12x12 85
Hanwa Hanex SS25 16x16 100
Hanwa Hanex BS 18    
Manurhin Compact 12x12  
Manurhin Swing 13 12x12  
Manurhin Swing 20 16x16  
Star Micronics SW-7 8x8 80-120
Star Micronics SA-12 10x10 95-125
Star Micronics SA-16 10x10 95-125
Star Micronics SR-16 12x12  
Star Micronics SR-20 12x12  
Star Micronics SR-32 16x16 100-135
Star Micronics SH-12    
Star Micronics RNC-16A/Bll    
Star Micronics KNC-25ll 16x16 78
Star Micronics KNC-32ll 16x16 78
Star Micronics SST-16 12x12 95-115
Star Micronics SV-20 12x12 alt 16x16  
Star Micronics SV-32 16x16 135
Swiftlevel Superswift 160 12x12  
Swiftlevel Superswift 220 12x12  
Tornos-Bechler Deco 2000-10 8x8  
Tornos-Bechler Deco 2000-20 16x16  
Tsugami BO12 12x12 85
Tsugami BO16 12x12 85
Tsugami BS12 12x12 85
Tsugami BS16 12x12 85
Tsugami BS20 16x16  
Tsugami BS26 16x16  

请联系 我们 ,如果您的 CNC 瑞士型车床的型号不在此列表中。